Kategorier

Producenter

Leveringsbetingelser forbrugsvarer


1. Generelt

Disse leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms.

3. Betaling

Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8 dage, hvis ikke andet er aftalt. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som Printech ApS ikke har anerkendt. Betaler køber senere end aftalt, er Printech ApS berettiget til at oppebære morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er aftalt til 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Printech ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil betaling har fundet sted.

4. Levering

Leveringsomkostninger og fragt, tillægges alle leverancer fra Printech ApS medmindre andet er aftalt. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

5. Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Godkendte returnerede varer krediteres til gældende dagspriser.

6. Produktinformationer

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Printech ApS. Såfremt Printech ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

7. Fejl og mangler

Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Printech ApS skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Printech ApS´s skriftlige samtykke, fritages Printech ApS for enhver forpligtelse. Printech ApS kan efter modtagelsen af en eventuel reklamation, bede køber returnere den angiveligt mangelfulde vare for købers regning og risiko til Printech ApS i original emballage. Printech ApS forbeholder sig retten til kun at modtage den angiveligt defekte del. Printech ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Printech ApS, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt testtid. Printech ApS kan frit vælge at afhjælpe manglen ved reparation, foretage omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet.

8. Tvister

Enhver tvist mellem Printech ApS og køber skal afgøres efter dansk ret, jf. Retsplejelovens §245, hvad enten sagen anlægges af køber eller Printech ApS.